PDF Drukuj

 

_______________________________________________________

 

    Szkoła Podstawowa w Bogucinie istnieje od 1931 roku, a od 1960 roku mieści się w obecnym budynku, który powstał z inicjatywy mieszkańców wsi. Od tego czasu życie szkoły opiera się na współpracy nauczycieli, dzieci i rodziców oraz środowiska lokalnego, co pozwala na sprawną realizację celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

     Wyposażenie w pomoce dydaktyczne jest wystarczające. W roku 2008 otrzymaliśmy pracownię komputerową w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. W sali komputerowej znajduje się serwer, 11 komputerów podłączonych do Internetu, 2 drukarki, skaner, kserokopiarka i urządzenie wielofunkcyjne. Na terenie szkoły jest też kącik komputerowy z 5 stanowiskami, z którego uczniowie mogą korzystać podczas przerw lub zajęć pozalekcyjnych. W dostęp do Internetu wyposażony jest gabinet dyrektora, pokój nauczycielski i sala lekcyjna.

     Szkoła jest placówką ekologiczną wyposażoną w gaz ziemny, bieżącą wodę ciepłą i zimną, nowoczesne sanitariaty, gazowe centralne ogrzewanie oraz indywidualną ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Systematycznie prowadzona jest zbiórka surowców wtórnych i elektrośmieci.

     Dyrektor szkoły organizując bieżące życie szkoły, inspiruje i zachęca do aktywnej i innowacyjnej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, informuje o faktycznej sytuacji placówki, wspiera nauczycieli w bieżącej pracy. Wszyscy nauczyciele w szkole (100%) mają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz dodatkowe kwalifikacje zdobyte na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych i nadal dokształcają się uczestnicząc w  kursach doskonalących i warsztatach metodycznych.

     W szkole panuje serdeczna atmosfera sprzyjająca nauce. Wychowawcy dobrze znają swych uczniów, ich środowisko rodzinne, sytuację materialną, często wspierają ich rozmową i poradą. Organizowane rajdy, wycieczki, kuligi, ogniska i inne zajęcia pozalekcyjne pozwalają na bliższe poznanie uczniów w różnych sytuacjach. Daje to możliwość wczesnego wykrycia zagrożeń i poznanie problemów dziecka.

     W 2007r. szkoła uzyskała certyfikat „Szkoła bez przemocy”.

     Dzieci z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi objęte są opieką pedagogiczno – psychologiczną i logopedyczną. Organizowane są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów.
Dzieci z rodzin ubogich objęte są dożywianiem.

     Oferta zajęć pozalekcyjnych wzbogacana jest przez udział w projektach edukacyjnych, m.in.:
- program „Malownicza Polska cała, a w niej miejsca naszych Ojców”w ramach projektu „Sukces ucznia promocją szkoły” Stowarzyszenia SUMUS  z Pionek,
- projekt „Krok po kroku w wielką przyszłość”,
- kampania edukacyjna „Neciowe Przedszkole”,
- program edukacyjny „Bezpieczna droga do przedszkola”,
- program profilaktyczny „Ja i moje zęby”
- program edukacyjny „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”
- ogólnopolska kampania „Warto być dobrym”

     Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, ekologicznych, z zakresu wychowania zdrowotnego, profilaktycznego, komunikacyjnego, w zawodach sportowych i imprezach turystycznych.

     Rodzice uczniów aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, pomagają w organizowaniu imprez szkolnych i biorą w nich udział, interesują się problemami szkoły, angażują się w prace remontowe oraz wspierają szkołę finansowo. Nowatorskim pomysłem Rady Rodziców jest utworzony Zespół Teatralny, który przygotowuje spektakle dla uczniów oraz społeczności lokalnej.

     Skutecznie pozyskiwane są środki finansowe i materialne na uroczystości i imprezy dla dzieci oraz na poprawę warunków lokalowych szkoły. W bieżącym roku szkolnym w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” powstał plac zabaw dla dzieci.
 

     Szkoła jest nie tylko placówką oświatową, ale również miejscem kulturalnego spędzania czasu dla uczniów, absolwentów oraz mieszkańców okolicznych wsi. Dlatego staramy się organizować imprezy dla mieszkańców Bogucina i okolic. Sprzyja to integracji i budowaniu więzi wśród lokalnej społeczności. Są to spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, spotkania świąteczne, cykliczne wyjazdy do teatru, zajęcia aerobiku i zajęcia plastyczne prowadzone przez nauczycieli. Budynek szkoły udostępniany jest na zebrania wiejskie, spotkania Wspólnoty Gruntowej, na lokal wyborczy.
Dzieci i młodzież mogą korzystać z biblioteki, sali komputerowej oraz zajęć sportowych. Podczas ferii organizowane są atrakcyjne zajęcia dla dzieci.

     Utrzymywany jest kontakt z emerytami i byłymi pracownikami szkoły. W związku z 40- leciem szkoły wprowadziliśmy nową tradycję – Zjazd Pracowników Szkoły. Pierwszy zjazd odbył się w 2000r., natomiast drugi w 50- lecie szkoły, w 2011r.
 

     Do silnych stron szkoły zaliczamy:
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ustawicznie się doskonali,
- udział uczniów w konkursach i osiągnięcia w nich,
- dobre wyniki promocji,
- dobrą pracę kół i organizacji szkolnych,
- aktywną działalność turystyczną, sportową i ekologiczną,
- działalność związaną z profilaktyką uzależnień
- prężną działalność kulturalną szkoły,
- dobre wyposażenie sali komputerowej oraz dostęp do Internetu,
- brak problemów wychowawczych oraz związanych z uzależnieniami,
- wystarczającą ilość pomieszczeń w szkole,
- systematyczny przepływ informacji,
- kultywowanie tradycji szkolnych i tradycji regionu,
- ekologiczne wyposażenie szkoły (gaz, oczyszczalnia ścieków),
- bardzo dobrą współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem,
- efektywną współpracę z organem prowadzącym, różnego typu instytucjami i innymi szkołami,
- zintegrowane zespoły klasowe,
- dobrą znajomość sytuacji rodzinnych uczniów
- dobrą atmosferę w gronie nauczycieli sprzyjającą efektywnej pracy.

 

 

_______________________________________________________