Rok szkolny 2010-2011 PDF Drukuj
Ewaluacja wewnętrzna

Raport z ewaluacji procesu „Oferta edukacyjna szkoły"

 

Autorzy raportu: Beata Pasierbiak, Beata Maciąg

 

1. Przedmiot ewaluacji- „Oferta edukacyjna szkoły"

2. Cel ewaluacji - zbadanie, w jaki sposób oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

3. Narzędzia wykorzystane w procesie ewaluacji ewaluacji:

a) analiza dokumentów (dzienniki zajęć pozalekcyjnych, analiza prac uczniów, arkusz organizacji pracy szkoły, sprawozdanie z pracy kół i organizacji, artykuły o szkole);

b) obserwacja (obserwowane były: rodzaje zajęć, wieków uczniów biorących w nich udział, czas zajęć);

c) ankiety (adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców)

4. Wnioski:

     Ewaluacja prowadzona była od września 2010r. do czerwca 2011r. Wykazała ona, że oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej. Nasza szkoła nie jest dużą placówką, dzięki czemu można było bardzo dokładnie przeprowadzić analizę dokumentów, ankiety i obserwacje. Wymienione narzędzia okazały się odpowiednio dobrane i były cennym źródłem informacji. Wśród uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzono ankiety dotyczące oferty edukacyjnej tj. rodzajów zajęć, czasu ich trwania oraz wpływu, jaki mają na uczniów - ich osiągnięcia, satysfakcję, poczucie własnej wartości.

 

 

Wyniki ankiety dla rodziców

 

     W ankiecie wzięło udział dziewiętnaścioro rodziców, którzy mają dzieci w różnym wieku. Dotyczyła ona form kontaktów ze szkołą, jak również oferty zajęć pozalekcyjnych. Dla 84% rodziców wywiadówki stanowią najczęstszą formę współpracy ze szkołą, dla 8% rozmowy indywidualne i dla 8% obie te formy. Większości, bo 52, 6% najbardziej odpowiadają koła przedmiotowe, 42,5% koło artystyczne, 36,8% zajęcia sportowe 32,6%wycieczki, 21% zajęcia PCK, 47,3% wszystkie rodzaje zajęć, a 21% zajęcia wyrównawcze.

Wśród innych propozycji zajęć znalazły się tylko 2- koło muzyczne i zajęcia sportowe.

     Na pytanie o to, czy wycieczki organizowane przez szkołę odpowiadają oczekiwaniom rodziców zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym 73,7% rodziców odpowiedziało – tak, 10,5% uważa, że powinno być ich więcej, a 15,8% nie wypowiedziało się w tej kwestii.

100% ankietowanych stwierdziło, że udział w konkursach wspomaga edukację i wychowanie.

100% badanych uważa, że szkoła bierze udział w odpowiedniej ilości konkursów.

100% respondentów odpowiadają godziny zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 wykres

 

 

Wyniki ankiety dla nauczycieli

 

     Ankietę wypełniło siedem nauczycielek.

     Na pytanie: czy materiał realizowany na zajęciach prowadzonych przez danego nauczyciela koła rozszerza wiedzę?- 100% odpowiedziało - tak.

Jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe - 85,7% uważa, że nie ma potrzeby zwiększania oferty szkoły o dodatkowe zajęcia, 14,3% chce wprowadzić dodatkowe zajęcia, którymi są zainteresowani uczniowie (zajęcia sportowe).

28,5% badanych uważa, że uczniowie chętnie biorą udział w konkursach, 71,5% twierdzi, że raczej chętnie.

14,3% prowadzących zajęcia widzi potrzebę prowadzenia większej ilości zajęć wyrównawczych, 85,7% nie.

100% nauczycieli umożliwia uczniom omówienie zagadnień, które ich interesują.

100% badanych uważa, że wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt raczej wystarcza do prowadzenia zajęć.

 

 

Wyniki ankiety dla uczniów

 

     Na pytania postawione w ankiecie odpowiedziało 30-tu uczniów. Spośród zajęć pozalekcyjnych największym powodzeniem cieszą się wycieczki i rajdy – 50% , tuż za nimi są koła przedmiotowe – 47%, następnie zajęcia sportowe – 33%, koło artystyczne – 30%, koło PCK -23%, oraz na końcu zajęcia wyrównawcze -7% i wszystkie rodzaje – 7%.

Najwięcej uczniów – 33% wybrało zajęcia sportowe, 23% - koło informatyczne, 20% koło artystyczne, również - 20 % koła przedmiotowe- 7% rajdy i wycieczki, 4% - PCK.

Jeśli chodzi o zajęcia, które uczniowie chętnie by w szkole widzieli, to rozszerzone zajęcia sportowe – 30% i kółko taneczne – 13%, a 7% zajęcia gry na gitarze. Pozostali nie widzą potrzeby prowadzenia innych zajęć, poza już proponowanymi.

     Wszyscy ankietowani potwierdzili, że konkursy proponowane przez szkołę odpowiadają ich zainteresowaniom, jak również miejsca odwiedzane w czasie szkolnych wycieczek. Wśród propozycji miejsc do zobaczenia znalazły się góry - 50%, morze – 33%, 13% to zagraniczne wyjazdy oraz miasta rozrzucone po całej Polsce, a 24 % nie wypowiedziało się w tej kwestii.

 

 wykres2

 

 

       Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji stwierdzamy, że uczniom, nauczycielom i rodzicom odpowiada aktualna oferta edukacyjna szkoły.

Dobrze zostały ocenione wycieczki szkolne. Badani uważają, że są one odpowiednio organizowane, a udział w nich pomaga pogłębić wiedzę uczniów

z różnych dziedzin, poznać ciekawe miejsca, uwrażliwia na piękno kraju i uczy patriotyzmu.

Uczniowie i rodzice zadowoleni są także z rodzajów zajęć pozalekcyjnych i uważają, że odbywają się one w odpowiednim dla uczniów czasie. Są prowadzone bezpośrednio po zakończeniu lekcji, dzięki czemu dzieci nie muszą na nie czekać. Tak odpowiednio ułożony plan jest dużym atutem szkoły.

     Jak wykazała przeprowadzona ewaluacja zajęcia pozalekcyjne są odpowiednio dobrane, gdyż umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Każde z nich ma możliwość wybrać zajęcia, które szczególnie mu odpowiadają. Uczestnictwo w nich jest nie tylko formą zagospodarowania wolnego czasu, ale także daje dziecku możliwość odkrycia i rozwoju jego talentów i pogłębieniu zainteresowań. Spełnia także ważne funkcje prospołeczne - uczy współpracy
w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych, odpowiedniej rywalizacji, myślenia, gdyż na naszych zajęciach staramy się inspirować do działań, a nie podsuwać gotowe rozwiązania. Wyzwala także w dzieciach kreatywność i umiejętność podejmowania decyzji, przygotowuje do pełnienia w przyszłości różnych funkcji społecznych. Kształtuje również inne pozytywne postawy.

     Badani podkreślali również ważną rolę konkursów, w których bierze udział szkoła. Zaznaczali, że udział uczniów
w konkursach wspomaga ich edukację i wychowanie. Udział w zajęciach pozalekcyjnych pomaga natomiast lepiej przygotować się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

     Oferta edukacyjna szkoły wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom uczniów mających problemy w nauce. Ważną rolę spełniają zatem zajęcia wyrównawcze, które również są jednym z elementów oferty edukacyjnej szkoły. Uczestniczący

w nich uczniowie mają możliwość wyrównania braków z zakresu treści programowych. Zajęcia te mają także charakter terapeutyczny-pomagają uczniom

z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią i dysortografią.

     Obecnie duży nacisk kładzie się również na zdrowy tryb życia oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa
w różnych formach aktywności fizycznej. Dlatego zwracamy uwagę, by w naszej ofercie edukacyjnej nie zabrakło propozycji z zakresu sportu i turystyki.

     W planowaniu naszych zajęć pozalekcyjnych zawsze uwzględniamy również profilaktykę uzależnień. Dbamy także
o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć oraz uczymy bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą.

     W czasie prowadzenia zajęć staramy się wykorzystywać technologie informacyjne i różnego rodzaju pomoce, którymi dysponuje szkoła.

Naszym dużym atutem jest także wykwalifikowana kadra.

 

 

Wnioski

     Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że oferta edukacyjna naszej szkoły spotkała się z pełną akceptacją ze strony rodziców i uczniów. Niestety, nie wszystkie propozycje uwzględnione w ankietach uczniów i rodziców możemy wprowadzić w życie. Jedną z nich jest propozycja zwiększenia liczby i zróżnicowania lub wprowadzenia całkiem nowych form aktywności ruchowej. Wymagają one dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, której nasza szkoła nie posiada. Warunki lokalowe i baza dydaktyczna wymuszają ograniczenia dotyczące zakresu i form zajęć, głównie ruchowych.

Brak świetlicy ogranicza prowadzenie zajęć rekreacyjnych i artystycznych. Są one prowadzone w salach lekcyjnych, co wpływa na zawężenie ich zakresu i stopnia realizacji.

Część badanych sugerowała również zwiększoną liczbę wycieczek. Niektórzy proponowali również organizację wycieczek kilkudniowych. Niestety, sytuacja finansowa wielu uczniów uniemożliwia realizację tych postulatów.

Pomimo wyżej wymienionych trudności, będziemy starali się uwzględniać sugestie naszych badanych.

Obecną ofertę edukacyjną chcemy systematycznie dostosowywać do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców oraz
w miarę możliwości ją rozszerzać.

Ewaluacja-podjęte działania

 

1.Powołanie komisji ewaluacyjnej i ustalenie obszaru badań-29.09.2010r.

Na Radzie Pedagogicznej dyrektor szkoły wraz z członkami Rady powołali zespół ds. ewaluacji i wybrali obszar, który ma być badany.

W skład zespołu weszły: dyr. szkoły –mgr Teresa Rodakowska, mgr Beata Pasierbiak, mgr Beata Maciąg.

Ustalono, że w bieżącym roku szkolnym będzie badany obszar „Oferta edukacyjna szkoły".

 

2.Przeprowadzenie analizy dokumentacji szkolnej:

A. Analiza arkusza organizacji pracy szkoły-04.10.2010r.

Arkusz organizacji pracy szkoły obejmuje działania organizacji szkolnych i kół przedmiotowych. Są one ściśle powiązane
z działalnością szkoły zarówno dydaktyczną jak i wychowawczą.

Organizacja pracy szkoły obejmuje także plan wycieczek przewidzianych w danym roku, konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz uroczystości szkolnych.

Oferta edukacyjna jest zatem wpisana w arkusz organizacji pracy szkoły.

B. Analiza planów pracy kół zainteresowań i organizacji szkolnych-21.10.2010r.

Plany pracy kół i organizacji działających na terenie szkoły są dobrze opracowane pod względem merytorycznym
i dydaktycznym. Tematyka zajęć jest ciekawa i różnorodna.

C. Analiza dzienników zajęć pozalekcyjnych-24.03.2011r.

Analiza dzienników zajęć pozalekcyjnych wykazała, że uczniowie systematycznie uczęszczają na zajęcia. Frekwencja jest wysoka, co świadczy o zainteresowaniu uczniów tą formą aktywności.

D. Analiza prac uczniów-28.04.2011r.

Ważnym źródłem informacji były także prace uczniów(zarówno plastyczne jak i literackie) wykonane podczas zajęć pozalekcyjnych.

Na podstawie ich analizy można wnioskować, że uczniowie wykonali je sumiennie i z zaangażowaniem. Niektóre techniki
i formy pracy stosowane przez uczniów nie były omawiane na lekcjach. Uczniowie poznali właśnie je dzięki uczestnictwu w zajęciach pozalekcyjnych.

Prace uczniów wykonane podczas tych zajęć niejednokrotnie były wysyłane na konkursy, a ich autorzy zdobywali nagrody.

Nie materialnym, ale równie ważnym źródłem były przedstawienia szkolnego Koła Artystycznego, które oglądali zarówno uczniowie, jak i rodzice.

E. Analiza sprawozdań z pracy kół zainteresowań i organizacji szkolnych-10.06.2011r.

Sprawozdania z pracy kół zainteresowań i organizacji szkolnych przygotowane przez nauczycieli pozwalają stwierdzić, że uczniowie są zainteresowani uczestnictwem w tego typu zajęciach. Są na nich przygotowywani do konkursów, mają okazje pogłębić wiadomości z danego przedmiotu, zaproponować tematykę zajęć, która ich szczególnie interesuje.

Pomagając w pracy biblioteki szkolnej, szkolnego sklepiku, działając w Samorządzie Uczniowskim, oszczędzając w SKO dzieci uczą się konkretnych umiejętności praktycznych, odpowiedzialności za powierzone im mienie, rzetelnego wypełniania swoich obowiązków.

F. Analiza artykułów o szkole-03.2011r.

Artykuły w „Echu Dnia" i „Oku" odnoszące się do Zjazdu Pracowników połączonego z obchodami 50-lecia PSP
w Bogucinie.

W obydwu artykułach w bardzo pozytywny sposób przedstawiono organizację jubileuszu oraz działalność szkoły. Publikacja artykułów była okazją do promocji dobrego wizerunku szkoły i przedstawienia czytelnikom jej działalności na przestrzeni 50 lat, jak również aktualnej oferty edukacyjnej i sposobu jej realizacji.

 


 

4. Rozmowy z uczniami

Rozmowa z uczniami kl.I-III-5.05 2011r.

Rozmowa z uczniami kl.IV-VI-19.05 2011r.

Przeprowadzono rozmowy z uczniami dotyczące zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mówili, że chętnie w nich uczestniczą. Dzięki temu uczą się nowych rzeczy, przygotowują do konkursów, nabywają umiejętność pracy w grupie i rozwijają swoje zainteresowania .Mają także możliwość zagospodarowania wolnego czasu .

 


 

5.Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów-5.05.2011r.

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów wykazała, że są oni zadowoleni z zajęć pozalekcyjnych, na które uczęszczają
i organizacji szkolnych, do których należą. Większość z nich ma możliwość wyboru zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom. Dzieci chętnie uczęszczają na te zajęcia, odpowiadają im także ich godziny.

 


 

6.Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli-10.05.2011r.

 

Przeprowadzona została także ankieta wśród nauczycieli. Na jej podstawie stwierdzono, że nauczyciele są zadowolenie za zajęć pozalekcyjnych, które prowadzą. Uważają, że na zajęciach tych mogą nie tylko przekazać uczniom dodatkowe informacje, nauczyć wielu praktycznych umiejętności, ale także przygotować ich do konkursów oraz wykształcić w nich właściwe postawy społeczne.

 


 

7. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców19.05.2011r.

Ankieta przeprowadzona wśród rodziców wykazała, że odpowiada im oferta edukacyjna szkoły. Dobrze oceniają oni zarówno działalność kół zainteresowań, na jakie uczęszczają ich dzieci, prace organizacji szkolnych, jak również organizację wycieczek, wyjazdów na pływalnię, do kina i teatru.

 


 

8. Obserwacje zajęć

Zajęcia pozalekcyjne były obserwowane głównie pod kątem merytorycznym i organizacyjnym. Na ich podstawie stwierdzamy, że nauczyciele stawiali przed uczniami określone cele i zadania, omawiali sposoby ich realizacji, odwoływali się do ich wiedzy i doświadczeń, stosowali różnorodne metody oraz starali się wykorzystywać dostępne materiały i pomoce.

Uczniowie otrzymywali zadania stosownie do swoich możliwości, posiadanej wiedzy oraz wieku.

 

9. Obserwacje uroczystości szkolnych-wg harmonogramu uroczystości.

Jednym z punktów oferty edukacyjnej są także uroczystości przeprowadzane na terenie naszej szkoły i poza nią. Udział w nich pozwala na lepszą integrację nie tylko uczniów i pracowników szkoły, ale także lokalnej społeczności.

Przeprowadzane uroczystości uczą kultywowania tradycji i zwyczajów, współpracy w grupie, kulturalnych zachowań
w różnego rodzaju sytuacjach, ale także patriotyzmu i właściwych postaw społecznych.